EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ FreeBSD ]

"kojoney: AttributeError: module object has no attribute getPublicKeyString" - Ali Okan - (2011-06-06 18:30:04)   [8263]

kojoney honeypot uygulamasýný denemek için kurulum iþlemini freebsd port aðacýný kullanarak gerçekleþtirdim.

# cd /usr/ports/net/kojoney
# make install clean

fakat uygulamayý çalýþtrýmayý denediðimde;

AttributeError: 'module' object has no attribute 'getPublicKeyString'

hatasý ile karþýlaþtým. hata twisted.conch.ssh.keys'e ait bazý methodlarýn twisted Conch 0.9 sürümünden sonra kullanýlmamasýndan kaynaklanýyor. bu methodlarýn yerine Key.fromString methodunu kullanýyoruz. çözüm için kojoney.py dosyasýnda aþaðýda deðiþiklikleri yaparak uygulamayý çalýþtýrdým,

kojoney.py
==
Line:
125: keys.Key.fromString(data=publicKey) == credentials.blob
156: publicKeys = {'ssh-rsa': keys.Key.fromString(data=publicKey)}
157: privateKeys = {'ssh-rsa': keys.Key.fromString(data=privateKey)}

kojoney, putty ile baðlanmayý denediðimde düzgün bir þekilde cevap verdi.(ssh) yaptýðým giriþ denemeleri user password bilgisi server tarafýnda takip edilebiliyor.

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa