EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Oracle ]

"active data guard, gap problemlerinin çözümü" - Ali Okan Yüksel - (2011-09-21 16:59:13)   [16546]

Oracle active data guard sistemi, özetle; primary database tarafýndan standby database tarafýna transfer edilen archive loglarýn uygulanmasý (apply) biçiminde çalýþýr. Baðlantý problemleri sýralý loglarýn transferinde eksiklerin oluþmasýna neden olabilir. Bu durumda eksik loglar primary database tarafýnda diskte deðilse, rman ile recover edilir.

Örn; RESTORE ARCHIVELOG FROM SEQUENCE 203524 UNTIL SEQUENCE 203524 thread 1; gibi

Primary side tarafýnda diskte yer alan loglar standby tarafýna otomatik iletilecektir.
Standby tarafýnda transfer edilen sýralý loglar MRP prosesi tarafýndan iþlenir. Transfer problemi varsa bu durum alertlog a GAP olarak yansýr. Standby database tarafýnda MRP prosesinin durumu kontrol edilerek hangi logda problem olduðu kolayca anlaþýlabilir.
MRP prosesinin durumu þu sorgu ile kontrol edilir.

select status,sequence# from v$managed_standby WHERE PROCESS=’MRP0′;

eðer aradaki eksik log sayýsý að üzerinden gönderilemeyecek kadar fazlaysa archivelog ‘lar manuel olarak taþýnabilir diske alýnýr. Disk standby tarafýna mount edilerek þu þekilde loglarýn manuel register olmasý saðlanýr.

ALTER DATABASE REGISTER LOGFILE ‘/media/disk/thread_1_seq_202393.1444.761832629′ ;

Eksik log olmamasýna raðmen MRP prosesi archivelog larý standby tarafýnda sýraya alýyor fakat iþlemiyorsa, en son iþlemeye çalýþtýðý archivelog tekrar manuel register edilmeye çalýþýlmalýdýr.
Son iþlenen archivelog listesi þu þekilde görüntülenebilir,

select * from (SELECT SEQUENCE#,APPLIED FROM V$ARCHIVED_LOG ORDER BY SEQUENCE# desc) t1 where rownum<300;

Redo Apply servisi baþlatmak için;

ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT;

Redo Apply servisi durdurmak için;

ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa